Ulanish

سیاست های حریم خصوصی اولنیش

هر استفاده کننده از اولنیش با ورود به اولنیش تمام سیاست های حریم خصوصی اولنیش را می پذیرد. هرگونه تغییر در سیاست های حریم خصوصی با یادداشت ها به استفاده کننده اطلاع داده خواهد شد.
حریم خصوصی هر استفاده کننده به مثابه یک امر فوق مهم تلقی شده، و مورد سوءاستفاده قرار نمی گیرد.
اولنیش اطلاعات شما را به هیچ طرف سومی نمی فروشد. و تمام اطلاعات شما محفوظ می باشد.
اولنیش برای مقاصد مادی، در مقابل خدماتی که از شما پول تقاضا نمی کند، ممکن است داده های اساسی چون اسم و تخلص، ایمیل، شماره تماس، و موقعیت شما را ذخیره کند.

اگست، 2023