Ulanish

شرایط استفاده از خدمات اولنیش

هر استفاده کننده از اولنیش با ورود به اولنیش تمام شرایط کنونی و آینده اولنیش را می پذیرد. هرگونه تغییر در شرایط با یادداشت ها به استفاده کننده اطلاع داده خواهد شد.
اولنیش دو گونه خدمات ارائه خواهد کرد: الف، خدمات رایگان؛ ب، خدمات پولی
خدمات رایگان اولنیش به منظور رشد اجتماع، گسترش دانش، تسهیل دسترسی به اطلاعات جمعی و کمک به انسجام عمومی و اتحاد در افغانستان ارائه می شود.
خدمات پولی اولنیش به منظور تامین مقاصد مالی این شرکت ارائه می شود.
در مقابل استفاده از خدمات رایگان اولنیش، ممکن است تبلیغات تجارتی نیز در اولنیش مورد استفاده قرار بگیرد.
اولنیش بخاطر ترغیب استفاده کننده گان، از یک ارز دیجیتالی مخصوص نیز بخاطر اجرای معاملات درون اولنیش استفاده خواهد کرد که در بخش مربوط توضیحات لازم داده شده است.

اگست، 2023